Desenvolupament sostenible

L'informe de la Comissió Mundial per al Medi Ambient i Desenvolupament de les Nacions Unides va definir l'any 1987 el desenvolupament sostenible com aquella forma de desenvolupament que satisfaci les necessitats de les generacions presents sense comprometre la possibilitat de les generacions futures de satisfer les seves necessitats.

Antecedents

El medi ambient es va convertir en una qüestió d'importància internacional el 1972, quan es va celebrar a Estocolm la Conferència de les Nacions Unides sobre el Medi Humà. En els anys subsegüents, les activitats encaminades a integrar el medi ambient en els plans de desenvolupament i en els processos d'adopció de decisions en el pla nacional no van arribar molt lluny. Encara que es va avançar alguna cosa respecte de qüestions científiques i tècniques, es va seguir defugint la qüestió del medi ambient en el pla polític i es va agreujar, entre d'altres problemes ambientals, l'esgotament de l'ozó, l'escalfament de la Terra i la degradació dels boscos.

Davant d'aquesta situació, l'Assemblea General de les Nacions Unides va crear l'any 1983 la Comissió Mundial sobre Medi Ambient i Desenvolupament. La Comissió, presidida per Gro Harlem Brundtland (Noruega), va arribar a la conclusió que, per satisfer "les necessitats del present sense comprometre la capacitat de les generacions futures per satisfer les pròpies", la protecció del medi ambient i el creixement econòmic haurien d'abordar-se com una sola qüestió. En aquest sentit, quatre anys més tard, l'any 1997 va presentar el seu informe final El nostre futur comú (també conegut com Informe Brundlandt).

L'informe Brundlandt és un document polític bàsic que reflecteix l'opinió de 21 polítics, científics i ecologistes prominents, respecte dels perills als quals s'enfronta el planeta, i proposa els passos que s'han de fer per assegurar la continuïtat del progrés humà. Aquest informe va concretar el concepte de desenvolupament sostenible i va actuar com a catalitzador de la posterior celebració de la Conferència de les Nacions Unides sobre Medi Ambient i Desenvolupament a Río de Janeiro l'any 1992.